Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Koszalinie

1945 - 1950

Dzieje aktotwórcy/biografia:

Zawartość zespołu:

 

Materiały zdigitalizowane


Sygnatura Nazwa zespołu Daty
1Statut etatów stanowisk służbowych, statut organizacyjny biura Zarządu Miejskiego, wykazy pracowników Zarządu Miejskiego i Zakładów Miejskich oraz korespondencja i wycinki z gazet 1946-1949
2Statut organizacyjny biura Zarządu Miejskiego 1947-1950
3Protokóły z posiedzeń Zarządu Miejskiego 1946-1946
4Protokóły z posiedzeń Zarządu Miejskiego 1947-1947
5Protokóły z posiedzeń Zarządu Miejskiego 1948-1948
6Protokóły z posiedzeń Zarządu Miejskiego 1949-1949
7Protokóly z posiedzeń Zarządu Miejskiego 1950-1950
8Zarządzenia Zarządu Miejskiego [w sprawach wewnętrznego urzędowania] 1945-1947
9Zarządzenia Zarządu Miejskiego 1945-1949
10Korespondencja z różnymi władzami i instytucjami 1946-1949
11Organizacja biura Zarządu Miejskiego oraz Przedsiębiorstw Miejskich 1946-1949
12Wykaz pracowników Zarzadu Miejskiego wg stanu na dzień 15.VI. 1945-1945
13Korespondencje dotyczące usuwania szyldów i napisów niemieckich z terenu miasta 1948-1950
14Zestawienie wyników współzawodnictwa pracy poszczególnych działów Zarządu Miejskiego i Zarządów Gminnych 1949-1950
15[Protokóły z posiedzeń Komisji powołanej do przemianowania ulic m. Koszalina. Spisy ulic i domów.] 1945-1947
16Alfabetyczny spis ulic. 1945-1945
17Ewidencja grobów cmentarza miejskiego. 1946-1947
18Sprawozdania i korespondencja dotycząca osadnictwa i zagospodarowania Ziem Zachodnich 1946-1946
19Sprawozdania statystyczne w sprawach demograficznych, rolnych i przemsłowych 1945-1947
20Korespondencja, wykazy i kwestionariusze dot. rewindykacji majątku gminy miejskiej 1946-1949
21Sprawozdania dla G.U.S. 1946-1949
22Sprawozdania z działaności Zarządu Miejskiego 1945-1946
23Sprawozdania z działalności Zarządu Miejskiego 1947-1947
24Sprawozdania z działalności Zarządu Miejskiego 1947-1949
25Sprawozdania z działalności Zarządu Miejskiego 1949-1949
26Sprawozdania z działalności Zarządu Miejskiego 1950-1950
27Sprawozdania z działalności Zarządu Miejskiego 1950-1950
28Raporty Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej 1946-1950
29Sprawozdania do min. Przemysłu i Handlu 1947-1947
30Afisze i plakaty 1946-1946
31Afisze i plakaty 1947-1948
32[Sprawozdanie roczne z działalności referatów Zarządu Miejskiego oraz Zakładów Miejskich] 1948-1949
33Sprawozdaia z odbytych odpraw burmistrzów i wójtów w Starowstwie Powiatowym 1947-1949
34Protokóły z odpraw kierowników Referatów i przedsiębiorstw odbytych u burmistrza 1950-1950
35Zarządzenia Burmistrza w sprawach wewnętrznych 1950-1950
36[Protokóły z posiedzeń Komisji Budowlanej oraz biuletyny informacyjne z pracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego] 1945-1947
37[Zezwolenia na budowę i remont sklepów oraz kiosków, plany techniczne wraz z załącznikami] 1945-1946
38[Zatwierdzone projekty szyldów i reklam dla sklepów i warsztatów m. Koszalina] 1945-1947
39[Wnioski inwestycyjne raz z kosztorysami dot.odbudowy miasta, korespondencja i wykaz domów do remontu] 1947-1950
40Budżet 1945-1945
41Budżet 1945-1946
42Sprawozdanie z wykonania budżetu 1945-1946
43Budżet 1946-1946
44Księga dochodów budżetowych 1946-1946
45Księga wydatków budżetowych 1946-1946
46Sprawozdanie rachunkowe miasta 1946-1946
47Budżet 1947-1947
48Budżet dodatkowy 1947-1947
49Wykonanie budżetu administracyjnego miasta 1947-1947
50Budżet 1948-1948
51Budżet dodatkowy 1948-1948
52Wykonanie budżetu adm.i przeds. oraz zakładów 1948-1948
53Roczne sprawozdanie rachunkowe Zarządu Miejsk. 1948-1948
54Budżet 1949-1949
55Budżet dodatkowy 1949-1949
56Dochody dodatkowe 1949-1949
57Wydatki budżetowe 1949-1949
58[Sprawozdania, protokóły i korespondencja dot. Spraw finansowo-gospodarczych Zarządu Miejskiego] 1947-1950
59Budżet 1950-1950
60Budżet dodatkowy 1950-1950
61Protokóły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej 1946-1946
62Protokóły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej 1947-1947
63Protokóły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej 1948-1948
64Protokóły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej 1949-1949
65Protokóły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej 1950-1950
66Protokóły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1946-1946
67Protokóły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1947-1947
68Protokóły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1948-1948
69Protokóły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1949-1949
70Protokóły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1950-1950
71Protokóły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1950-1950
72Sprawozdania z działąlności Miejskiej Rady Narodowej 1948-1950
73Karty ewidencyjne i arkusze presonalne członków MRN 1947-1948
74Protokóly Komisji Kontroli Społecznej przy M.R.N. 1947-1948
75Protokóły Komisji Kontroli Społecznej przy M.R.N. 1949-1950
76Protokóły Komisji Finansowo-Budżetowej 1946-1950
77Protokóły Komisji Oświatowej 1947-1950
78Protokóły Komisji Opieki Społecznej przy M.R.N. 1946-1950
79[Protokóły i korespondencja] Komisji Osiedleńczej przy M.R.N. 1946-1949
80Protokóły Komisji Rolnej przy M.R.N. 1948-1950
81Protokóły Komisji Szacunkowej przy M.R.N. 1947-1950
82[Protokóły] Komisji Sanitarnej przy M.R.N. 1947-1949
83[Protokóły] Komisji Zdrowia M.R.N. 1949-1949
84[Protokóły i korespondencja] Komisji Lokalowo-Budowlanej przy M.R.N. 1946-1950
85[Protokóły] Miejskiej Rady Oświaty Rolniczej 1947-1947
86[Protokóły] Miejskiego Komiteu Bibliotecznego przy M.R.N 1947-1948
87Protokóły oraz korespondencja dot. Muzeum w Koszalinie 1948-1949
88Protokóły Komisji Komitetów Domowych przy Miejskiej Radzie Narodowej 1949-1950